Våra stadgar

Stadgar för Stadsmissionens Skolstiftelse

Ändamål
§ 1
Stadsmissionens Skolstiftelse har till ändamål att, inom ramen för Stadsmissionens allmänna ändamålsbestämmelser, bedriva folkhögskoleverksamhet och fristående skolverksamhet i enlighet med vid varje tid gällande föreskrifter för folkhögskola och fristående skola.

Tillgångar och verksamhet
§2
Stiftelsens tillgångar utgöres av medel, som tillförts stiftelsen vid dess bildande, medel, som därefter anvisats stiftelsen, intäkter i verksamheten, samt egendom i övrigt, som tillförts stiftelsen.

Styrelse
§ 3
Stockholms Stadsmissions styrelse utser årligen det antal styrelseledamöter för stiftelsen, som Stockholms Stadsmissions styrelse finner lämpligt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Firmateckning
§ 4
Firman tecknas av den eller de som styrelsen bestämmer.

Styrelsens behörighet m.m.
§ 5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Verkställande direktören är föredragande vid styrelsesammanträdena.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter jämte ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Suppleanter äger rätt att närvara vid styrelsesammanträden men har rösträtt endast när suppleant inträder i stället för ordinarie ledamot.

Styrelsen får uppdraga åt viss styrelseledamot eller tjänsteman vid Stadsmissionens Skolstiftelse att fatta beslut i de särskilda frågor, som styrelsen beslutar.

Styrelsen får inte delegera beslutanderätt i ärenden som är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Styrelsen kan inrätta organ för samråd rörande verksamheten. Sådant organ kan ges rätt att närvara vid styrelsesammanträden.

Verksamhet
§ 6
Verksamheten bedrivs på plats och i lokaler, som styrelsen anvisar.

Styrelsen skall inför varje verksamhetsår upprätta och till huvudstyrelsen överlämna en verksamhetsplan, som skall innefatta målsättning för verksamhetsåret och budget.

Räkenskaper och medelsförvaltning
§ 7
Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta perioden den 1 juli – 30 juni.

Stiftelsens räkenskaper granskas av Stockholms Stadsmissions revisorer.

Styrelsen ansvarar för att räkenskaperna kan avslutas och överlämnas till revisorerna inom ett kvartal efter räkenskapsårets utgång tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse.

Stadgeändring och upplösning
§ 8
Dessa stadgar får endast ändras av Stadsmissionens huvudstyrelse.

Huvudstyrelsen kan även besluta att stiftelsen skall upplösas och dess medel användas för ändamål, som anges i § 1 i Stadsmissionens stadgar.

Tillsyn
§ 9
Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen.