Vår pedagogiska modell

Bild på den pedagogiska modellens process
Stiftelsens skolor arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, som utgörs av idé, vision, värdegrund och åtta kännetecken.

Bra och effektiv utbildning skapas genom en kombination av välorganiserade, strukturerade aktiviteter och goda relationer. Verksamheterna styrs av både ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. För att uppfylla båda uppdragen på ett likvärdigt sätt, samtidigt som vi arbetar mot vår vision och för varje studerandes kunskapsutveckling, använder vi oss av gemensamma kännetecken. De är aktiviteter och arbetssätt som visar hur vi arbetar för att bidra till våra studerandes kunskaper, personliga utveckling och lärande. De fokuserar på goda effekter för lärande och kunskapsutveckling. Vi följer regelbundet upp och analyserar effekten av att arbeta med kännetecknen. 

Våra kännetecken utgör tillsammans med vår idé, vision och värdegrund vår pedagogiska modell. 

8 kännetecken

 1. Mentorspass
  Som elev i en klass har du en mentor. Du träffar din mentorsklass och mentor vid ett schemapass i veckan. Där arbetar ni bland annat med motivation och självledarskap.
   
 2. Hälsofrämjande åtgärder
  Vi arbetar för alla våra elevers och våra medarbetares hälsa. Personalen på elevhälsan (syv, kurator och skolsköterska) finns där för dig och vi följer upp hur det går för dig och din klass. En god hälsa påverkar både din studiemotivation och din inlärning.  
   
 3. Sammanhållna lektionspass 
  Innebär att du har färre salsbyten och färre omställningar per dag. Vi tror på samlade stunder kring varje kurs och ämne, med möjlighet att arbeta sammanhållet ur flera olika perspektiv, precis som det fungerar på de flesta arbetsplatser. 

  Med sammanhållna lektionspass finns tid till anpassning och stöd, fördjupning eller samverkan med omvärlden. Det ger också bättre möjligheter till varierad undervisning. 
   
 4. Omvärldssamtal
  En gång varje dag tar vi en extra titt på vad som händer runt omkring oss i samhället och i världen. Du får bland annat reflektera om aktuella samhällsfrågor inom till exempel demokrati, värdegrund eller hållbarhet. Det ger dig en förståelse för andras verklighet och du får träna på att uttrycka dina tankar. 
   
 5. Värdeskapande undervisning
  Du kommer regelbundet att få arbeta med att skapa värde, glädje eller nytta åt någon annan, samtidigt som du utvecklar dina kunskaper. Det kan bland annat göras genom uppgifter eller projekt. Några exempel kan vara att arrangera aktiviteter för andra elever på skolan, att öva ledarskap på en grundskola eller arbeta med konkreta uppdrag för externa företag. Genom värdeskapande lärande får du både ökade kunskaper och känner större motivation, engagemang och mening med skolarbetet. Du får också konkreta bevis på att vad du lärt dig, samtidigt som du bygger på din kunskap och din erfarenhet
 6. Förberedande volontärutbildning
  I årskurs 1 får du lära dig hur du kan engagera dig i samhället genom en förberedande volontärutbildning hos den lokala stadsmissionen. Genom att göra gott för andra, mår du bättre själv. Du har förmågan att förändra och förbättra samhället.
   
 7. UF med socialt/hållbart perspektiv
  Alla elever har möjlighet att starta ett företag genom Ung Företagsamhet (UF) i årskurs 2. Vi uppmuntrar ett socialt eller hållbart perspektiv i företagets affärsidé eller affärsmodell. Här får prova på dina kunskaper i verkligheten. Ansvarstagande, engagemang och förmåga att ta egna initiativ kommer på köpet.
   
 8. Lärare som lär av varandra
  Alla lärare lär av varandra, blir ännu bättre och utvecklas tillsammans, i en ständigt pågående process. Det ger dig ännu bättre förutsättningar att få den bästa möjliga utbildningen.