Jonas Gustafsson - en musikalisk universitetslektor med bred repertoar inom utbildning och kultursociologi   

2023-11-23
Jonas Gustafsson är universitetslektor i pedagogik och har en bakgrund i musikutbildning och har även arbetat som lärare i grundskolan. Hans forskning handlar om musikpedagogik, utbildnings- och kultursociologi samt utbildningshistoria. Förutom att sitta i Skolstiftelsens styrelse är också Jonas en av ledamöterna i Skolstiftelsens vetenskapliga råd.

Vad är din bakgrund inom forskning och utbildning?

Jag är universitetslektor i pedagogik och har en bakgrund i musikutbildning och har även arbetat som lärare i grundskolan. Mina forskningsområden handlar om musikpedagogik, utbildnings- och kultursociologi samt utbildningshistoria.  Det som jag är speciellt intresserad av är hur skolan återskapar våra normer och värderingar i den dagliga undervisningen.

Undervisning och handledning upptar för närvarande en stor del av tiden inom ramen för lärarutbildningen men även inom Rektorsutbildningen och forskning inom ramen för Skolverkets satsning, Samverkan för bättre skola.

Hur blev du involverad i Skolstiftelsens vetenskapliga råd?

När rådet bildades, blev jag tillfrågad på grund av mitt engagemang inom utbildningsfrågor och min forskarbakgrund.

Hur länge har du suttit i styrelsen för Skolstiftelsen?

Jag har varit med i 12 år.

Hur kommer skolorna kunna dra nytta av rådets expertis och rekommendationer?

Vi kan arbeta med policyfrågor som styr resurser och förändrar arbetssätt. Problematisk skolfrånvaro är ett mycket viktigt ämne där rådet bidrar genom att bygga en bro mellan forskning och det dagliga arbetet i skolan. Vi i rådet kan också fungera som samtalspartner för skolor och främja olika utbildningsinsatser. Ett viktigt steg är att koppla skolorna till socialt företagande och stärka samarbetet mellan Skolstiftelsen och lokala stadsmissioner, särskilt när det gäller socialt företagande.

Vilka är skolans största utmaningar när det gäller att ge likvärdiga möjligheter för alla elever?

Vi vet sedan länge att klyftorna i samhället ökar. För skolorna handlar det om ekonomi, styrningsformer och det fria skolvalet. Olika skolor har olika ekonomiska resurser och elevsammansättning, vilket i sig är en segregerande kraft. Inom Skolstiftelsen är detta en prioriterad fråga, vi ser utmaningarna och strävar efter mer effektiva åtgärder för att öka likvärdigheten mellan elever som går i våra skolor.

Finns det några pågående eller kommande forskningsprojekt som du anser vara särskilt spännande för skolan?

Jag har själv varit aktiv i ett samarbete med Skolverkets satsning "Samverkan för bättre skola” där skolor med stora utmaningar får statligt stöd och som ger underlag för forskning. Under tre år erbjuds utvalda huvudmän personlig kontakt och stöd genom samverkan för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Arbetet utgår från olika dialogmetoder och stöd som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Projektet erbjuder personligt stöd för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, och jag fokuserar särskilt på betydelsen av pedagogiskt ledarskap och hur vi kan hålla ihop styrkedjan, vilket är centrala aspekter i mitt forskningsarbete vid Stockholms universitet.

Kan du dela med dig av några rapporter/böcker för de som är intresserade av att följa med i den senaste forskningen inom ditt område?

  • Larsson, Eric (2019): Innerstadsgymnasierna: en studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2019
  • Rönnström, Niclas & Johansson, Olof (red.) (2021). Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar. Första utgåvan [Stockholm]: Natur & Kultur. En läsvärd antologi om skolförbättring och pedagogiskt ledarskap.
  • Petter Sandgrens nya bok: Hur marknadsskolan splittrar Sverige.

Tips på skönlitterär bok att läsa på jullovet: Kjell Westö Tritonus

Favoritskådespelare: Jack Nicholson

Några publikationer och presentationer i urval:

  • Anything goes. Content, Democracy and the Music Educator's Dilemma. Paper till 6th Symposium in Philosophy of Music Education, Hamburg, 2005.
  • Så ska det låta: studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ.,Uppsala, 2000
  • Digitala portföljer. En förundersökning inför ett forskningsprogram. På uppdrag av KK-stiftelsen, 2002.
  • Education, utility and neobildung in postmodern society. I Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspective. Writings from 3rd ERT Symposium Baroda, Indien 2012.
  • Knowledge as symbolic capital when the earth is flat. Paper presenterat vid NERA/NFPF:s kongress i Köpenhamn 6-9 mars 2008
  • Läroverktyg. Om erfarenheter och forskning kring digitala läromedel och datorstött lärande. Stockholm, KK-stiftelsen 2005.
  • School effectiveness and the challenge for core values. Presentation vid 4th ERT Symposium, Bangkok, Thailand 2013.