Hantering av synpunkter och klagomål inom skolverksamheten - huvudmannanivå

Inom all verksamhet finns det möjligheter att bli bättre. För oss är det lika viktigt att få veta när något fungerar, som när något inte fungerar.

I skollagen (4 kap 3 §) anges att skolor både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. I skollagen (4 kap 7–8 § §) anges även att huvudmannen ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom till exempel klagomål framkommer att det finns brister i verksamheten och att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi vill ständigt utvecklas och ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger oss möjligheter att både uppmärksamma brister och möjligheter att kunna arbeta förebyggande. Vi har därför tydliga rutiner för att elever, vårdnadshavare och andra som berörs av skolverksamheten ska kunna meddela oss sina synpunkter och klagomål. Det skapar fler möjligheter för att oss att förbättra vår verksamhet.

Hur gör man?

På skolan finns det många som du kan prata med eller som kan ta emot dina synpunkter: din mentor, dina lärare, elevhälsoteamet, biträdande rektor och rektor.

Om du tycker att du inte får hjälp av dem du har pratat med på skolan, ska du kontakta huvudmannen, alltså Stadsmissionens Skolstiftelse. Vi som huvudman har en skyldighet att utreda och följa upp eventuella klagomål som riktas mot utbildningen.

Vi har därför tagit fram ett synpunktshanteringsformulär som du ska använda när du vill kontakta huvudmannen. Vi vill gärna att du lämnar dina synpunkter skriftligt för att vi på ett bättre sätt ska kunna gå vidare med dem.

Synpunkter och klagomål ska tas emot

All personal har skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga. Personal ska bidra utifrån sin kompetens vid utredningen av ett klagomål.

Hantering av klagomål

1. Rapportering av klagomål:
Elev, vårdnadshavare eller den som berörs av verksamhet som huvudmannen bedriver har möjlighet att framföra klagomål på verksamheten. För att handläggningen av ärendet ska kunna sättas igång så snart ärendet kommit in, är det viktigt att den som lämnar klagomålet anger ”Klagomål gymnasiet” i ämnesraden på mailet. Sedan måste också följande anges:
- datum då klagomålet lämnas,
- för- och efternamn på den som lämnar klagomålet,
- e-mailadress eller fullständig adress så att vi kan komma i kontakt med och återkoppla till uppgiftslämnaren,
- telefonnummer om du vill att vi ska återkoppla via telefon,
- vilken skola ärendet berör,
- vad klagomålet avser (beskriv så utförligt som möjligt), samt
- förslag på förbättring om uppgiftslämnaren har sådant eller sådana.
 
2. Den i vår verksamhet som tar emot ett klagomål ska skyndsamt översända det till kvalitets- och utbildningsansvarig hos huvudmannen för vidare hantering.
 
3. När kvalitets- och utbildningsansvarig hos huvudman får in ett ärende, ansvarar denne för att initiera en utredning. Inom fem arbetsdagar får den som lämnat klagomålet en bekräftelse, via mejl eller telefon, på att klagomålet är mottaget och att ärendet kommer att utredas av huvudmannen. Då anses utredningen vara påbörjad.
 
4. Utredning görs hos huvudmannen i samverkan med skolan. Relevant kompetens ska bistå i utredningen. Utredningen dokumenteras av huvudmannen.

Följande ska tas med i utredningen:
- anledning till klagomålet
- grunden för klagomålet,
- vad utredningen kommit fram till (en fri beskrivning av orsaken till att klagomålet har uppstått).

Om en eventuell brist i verksamheten finns, ska åtgärder sättas in och dessa ska beskrivas i en handlingsplan.  I handlingsplanen ska tidpunkter för uppföljning anges och vem som är ansvarig. I handlingsplanen ska det även redogöras för åtgärder som förebygger att liknande situation uppkommer igen. Handlingsplanen ska delges den som lämnat in klagomålet.
 
5. Avslut av ärendet sker genom återkoppling till den som har rapporterat in klagomålet.

6. Huvudman gör årliga sammanställningar av de klagomål som inkommit och analyserar dessa.

Ulrika Palm
Stadsmissionens Skolstiftelse
Kvalitetsansvarig