Introduktionsprogram Grillska Uppsala

Du som vill studera på Grillska Gymnasiet Uppsala, men som ännu inte är behörig till nationellt program, kan söka Individuellt alternativ och Programinriktat val.

Programinriktat val, IMV

Du läser in de ämnen som du saknar för behörighet till gymnasiet samtidigt som du går på något av våra program. 

Du är behörig till programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer:

  1. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och tre andra ämnen
  2. Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämne
  3. Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen

Programinriktat val är hos oss inriktat mot fortsatta studier på studieförberedande eller yrkesförberedande program och söks individuellt genom kontakt med vår studie- och yrkesvägledare. Vi kommer pröva din ansökan och då återkomma till dig.

 

Individuellt alternativ, IMA

Plan för utbildning

Behörighet

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett nationellt program tas emot på individuellt alternativ. Hemkommunen ansvarar för att elever från anpassad grundskolan erbjuds individuellt alternativ. Däremot behöver hemkommunen inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.

Syftet

Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till nationellt program,

yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbete. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktigt för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som

utbildningens innehåll ska konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar. Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till

studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

 

Före utbildningsstart

Rektor för introduktionsprogrammet vid gymnasieskolan, eller den rektor utser, samt studie- och yrkesvägledaren vid den berörda grundskolan träffar under maj eller juni samtliga elever som har gjort en intresseanmälan, tillsammans med deras vårdnadshavare. Skolan samarbetar också med personalen som arbetar med kommunens aktivitetsansvar (KAA).

 

Struktur och upplägg

Alla elever kartläggs vid läsårsstart för att få fram elevens styrkor samt områden att utveckla. En individuell studieplan upprättas där det framgår vilka ämnen och kurser eleven ska läsa. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans med elev och mentor i kartläggning och upprättande av den individuella studieplanen. Studieplanen revideras kontinuerligt under läsåret men minst två gånger/läsår i samband med utvecklingssamtalen. Eleven blir tilldelad en mentor som följer eleven under läsåret.

 

Eleverna på individuellt alternativ är en integrerad del av Grillska gymnasiet i övrigt. Elev som söker till individuellt alternativ på Grillska gymnasiet behöver kunna delta i utbildningen under dessa förutsättningar.

Innehåll

Innehållet i den enskilde elevens utbildning styrs av elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar.

Ämnen som erbjuds är:

• Svenska/Svenska som andraspråk

• Matematik

• Engelska

• SO-ämnen: samhällskunskap. Ev historia, geografi och religion efter sommaren 2024.

• NO-ämnen: biologi. Ev kemi och fysik efter sommaren 2024.

• Idrott och hälsa

• Modersmål

Utbildningens uppföljning

Uppföljning av elevens utbildning sker genom studiesamtal med mentor samt utvecklingssamtal två gånger/läsår där vårdnadshavare bjuds in för omyndig elev. Stor tyngd läggs vid varje samtal på elevens mål med sin utbildning.

Kontakt

Kontakta koordinator Monica Oldenburg för mer information, e-post: monica.oldenburg@grillska.se