Riktlinjer kring ledighet på Grillska Eskilstuna

Eftersom eleven är berättigad till ett visst antal timmar av schemalagd undervisningstid, bör vi vara restriktiva med långa ledigheter.

Skolverket skriver bland annat följande om ledighet: "Det är rektorn som beslutar om en elev ska få en så lång ledighet beviljad. Det ska göras en samlad bedömning av elevens skolsituation inför ett beslut om längre ledighet."

Utifrån skollagen och vår ambition att alla elever ska nå målen i sina kurser har skolan enats om följande rutiner för ledighet:

Ledighet som är kopplade till skolverksamheter beviljas i stor utsträckning, undantagen kan vara om en elev har nationella prov eller mycket att ta igen i sina kurser. Exempel på sådan ledighet är besök på annan skola, extern utbildning, studiebesök och idrottsevent. 

Ledigheter som är kopplade till privata angelägenheter kräver tyngre skäl för att beviljas. 

Ledighet för att delta i vissa ceremonier (t.ex. begravningar eller andra religiösa högtider) kan i de flesta fall beviljas direkt av mentor. Kortare ledighet (maximalt tre dagar) kan beviljas av mentor om elevens studiesituation tillåter detta. 

Vid längre ledighet än tre sammanhållande dagar eller då elevens sammanlagda ledighet under läsåret uppgår till 10 dagar ska rektor ta beslut om ledighet. I dessa fall ska ledighetsansökan lämnas med bifogad studieplanering som eleven, mentorn och undervisande lärare tar fram. Eleven och, i de fall då eleven är under 18 år, även målsmän ska meddelas om riskerna med en längre ledighet. Med risker menas att eleven får svårare att nå målen vid minskad undervisning. All ledighet ska styrkas av målsman med underskrift då eleven är under 18 år. Samtliga beslut om längre ledigheter ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Det är mentorns och rektorns ansvar att skapa sig en bild av hur elevens situation ser ut. Även undervisande lärare kommer att rådfrågas. 

Exempel på anledningar som inte ensamma är skäl nog för beviljad ledighet:

  • Ärenden
  • Körlektioner
  • Ta ett tidigare tåg hem
  • Besöka kompis på annan ort
Gustaf Rosenberg
Grillska Eskilstuna
Biträdande rektor