Närvaro är viktigt på Grillska!

Din närvaro gör skillnad! Vi behöver dig på lektionerna!

Din närvaro gör stor skillnad, för din utbildning, för din hälsa och för hela din grupps lärande. Därför har vi på Grillska rutiner för arbetet med närvaro och frånvaro. Rutinerna bygger på en genomgång av forskning och samlad erfarenhet av hur man kan arbeta för att stötta elever att närvara på lektionerna och därmed nå sina mål.

Varför vill vi förhindra frånvaro?

Våra närvarofrämjande åtgärder är till för alla elevers välmående och alla elevers möjlighet till en bra utbildning. Vi vet att det innebär mycket negativt att vara borta från skolan. Det gör det svårare att nå kunskapskraven och att få bra betyg. Vid mer omfattande frånvaro kan det också bli allt svårare att komma tillbaka till skolan. 

Ingen vill samla uppgifter på hög. Alla vill lyckas. Forskning visar att skolfrånvaro kan leda till utanförskap och psykisk ohälsa. Därför vill vi att du ska vara i skolan. På Grillska ska alla ha en chans till nystart och vi tar all frånvaro på allvar. Naturligtvis ska vi vuxna i skolan föregå med gott exempel och komma i tid. Du kan förvänta dig att din lärare kommer i tid – och din lärare kommer att förvänta sig samma sak av dig!  

Skollagen kräver att skolan meddelar dina vårdnadshavare om du inte är i skolan. CSN kräver tydliga rapporter. Vårt mål är att vara tydliga i vår information och när vi samtalar med dig om närvaro ska våra samtal vara inriktade på lösningar.

Så här gör vi:

  • Varje lärare för in uppgifter om närvaro och frånvaro direkt vid lektionstillfället. Observera att sen ankomst ger oanmäld frånvaro. Det är missad lektionstid. Närvaron tas upp vid lektionens början.
  • Att vara närvarande på lektion innebär att vara där undervisningen pågår, och inte någon annanstans.     
  • Vid oanmäld frånvaro skickas automatiskt ett sms till registrerad vårdnadshavare och Maria eller Fadi (socialpedagogerna) kontaktar dig och/eller vårdnadshavare.
  • Varje vecka sammanställer mentor klassens närvaro, håller enskilda samtal om närvaron och signalerar till Närvaroteamet om elev har hög frånvaro.
  • Rektor ansvarar för att godkänna eller avslå ansökan om ledighet.
  • Vid sjukfrånvaro (anmäld frånvaro) längre än en vecka eller vid återkommande frånvaro under en fyra - sex veckorsperiod kommer mentorn föra samtal med dig och vid behov kommer Närvaroteamet att påbörja en kartläggning. Denna görs alltid först och främst tillsammans med dig och vårdnadshavare.
  • Desamma gäller vid ogiltig frånvaro. Om du har fyra klocktimmars ogiltig frånvaro under en fyraveckorsperiod (eller mer) kan frånvaron komma att påverka ditt studiemedel. 

Närvaroteamet vill stödja dig till skolnärvaro!

När? Närvaroteamet informeras via mentorn om du har en ökad skolfrånvaro enligt det som beskrivs i texten ovan. 

Hur? Närvaroteamet kontaktar dig för ett första kartläggningssamtal. Maria, Fadi eller Jaqueline kontaktar dig via mail, PIM, sms, eller samtal och bokar in en samtalstid. 

Varför? Kartläggningssamtalets syfte är att stödja dig till en ökad skolnärvaro. 

Med vem/vilka? I första hand genomförs ett samtal med dig, även dina vårdnadshavare kan kontaktas. Elevhälsoteamet, SYV, socialtjänst, BUP, samtalsmottagningen med flera, kan kontaktas för att Du ska få rätt stöd. 

Vad händer sen? 

Om din skolfrånvaro fortgår efter kontakt med Närvaroteamet kan frånvaron rapporteras till CSN (rektorsbeslut). Du kan förlora ditt studiebidrag och även bli återbetalningsskyldig. Om din familj har bidrag kan bidragen påverkas av att du förlorar ditt studiemedel. 

Målet? När din skolnärvaro ökar rapporterar Närvaroteamet det till CSN, du har då möjlighet att få tillbaka ditt studiebidrag. Ärendet hos Närvaroteamet avslutas när du har en gynnsam skolnärvaro. Din mentor har då fortsatt koll på din studiesituation och din skolnärvaro.
 

Fadi Elia
Grillska Eskilstuna
Socialpedagog
Maria Rengman Nilsson
Grillska Eskilstuna
Socialpedagog
Jaqueline Gilljam
Grillska Eskilstuna
Kurator